Vrh A

Datum narození: 9. 2. 2013

Matka: Nancy Kety Havlův Kopec

Otec:  Ken Happy Naux

 

Alabama Happy Snorkland

Narozena: 8:00

Apu Happy Snorkland

Narozen: 8:35

Ambrozius Happy Snorkland

Narozen: 9:45

Alf Happy Snorkland

Narozen: 11:10

Amigo Happy Snorkland

Narozen: 13:30